Klachtenprocedure SOG

Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over je scholing en kom je na overleg met je

contactpersoon bij het SOG er niet uit, en heb je de interne klachtenregeling van SOG gevolgd maar

het niet eens met de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht dan kan je je

richten tot KTNO.

Mocht je school zelf geen klachtenregeling hebben of wil je een second opinion? Dan is het prettig om te weten dat ieder bij KTNO aangesloten instituut automatisch gehouden is aan de klachtenprocedure van KTNO.

Hieronder tref je de klachtenregeling in zijn geheel aan. Schroom niet om je klacht bespreekbaar te maken, het kan namelijk ook zijn dat de trainer leert. Een klacht kan per e-mail worden toegezonden via onze contactgegevens.


Artikel 1: Definities:

1. Sanu Opleidingen voor Geneeswijzen (SOG) te Deventer

2. Klager: een deelnemer aan de opleiding van SOG.

3. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding bij SOG of

de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Artikel 2: Indienen van een klacht:

1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de SOG.

2. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

Artikel 3: Behandeling van de klacht:

1. SOG, bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen dertig dagen.

2. SOG verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover SOG beschikt.

3. Binnen ten hoogste vier weken na ontvangst van de klacht stelt SOG de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

4. Is er een langere tijd nodig om de klacht nader te onderzoeken dan wordt de klager hiervan binnen die vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt gemotiveerd. SOG geeft een indicatie van wanneer verwacht mag worden dat er uitsluitsel wordt gegeven.

5. SOG zal de klacht vertrouwelijk behandelen.

Artikel 4: Uitspraak:

1. Binnen acht weken na het horen neemt SOG een beslissing naar aanleiding van de klacht.

De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot: KTNO

3. Het oordeel van KTNO is bindend voor alle partijen, tenzij er sprake is van een beroepsmogelijkheid.

Artikel 5: Afhandeling:

De klachten worden geregistreerd door SOG en worden gedurende een periode van twee jaar bewaard.

Artikel 6: Ingangsdatum:

1. Bovenstaande klachtenregeling gaat in op 01-11-2022.